Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

MedGene DNA testy otcovstva

Obchodné podmienky vykonávania testov príbuzenstva

  1. Testom príbuzenstva sa rozumie molekulárno-genetické vyšetrenie vzoriek ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len „DNA“). Dodávateľ vykonáva testy s najvyššou odbornou starostlivosťou a za použitia najmodernejších metód v oblasti lekárskej genetiky. Test príbuzenstva sa vykonáva iba zo vzoriek, ktorých pôvodcami sú narodené ľudské bytosti.
  2. Objednávka testu príbuzenstva sa uskutočňuje cez písomnú objednávku, ktorej text je voľne dostupný na stiahnutie na webovej stránke dodávateľa www.medgene.eu. Objednávateľ doručí vyplnenú a podpísanú objednávku dodávateľovi, ktorý obratom pošle objednávateľovi odberovú sadu s pokynmi na odobratie vzorky. Objednávateľ sa zaväzuje dôsledne dodržať odberové pokyny, inak dodávateľ nezaručuje správnosť a objektivitu výsledkov testu.
  3. Cenník testov príbuzenstva je uvedený v texte objednávky. Ceny sú uvedené už vrátane dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ v celom rozsahu a bez námietok akceptuje tento cenník.
  4. Dodávateľ vykoná test až po tom, čo objednávateľ zaplatí platbu za vybraný druh testu na bankový účet: IBAN: SK3111000000002624831004 – BIC: TATRSKBX. Variabilný symbol pre identifikáciu platby je dátum narodenia objednávateľa v tvare: DD-MM-RR. Dodávateľ vykoná test do 10 pracovných dní od prijatia a identifikácie platby a doručenia vzoriek určených na vyšetrenie.
  5. Predmetom jednotlivého testu sú anonymizované vzorky, ktoré objednávateľ označuje na odberovom sete vždy iba všeobecnými výrazmi z oblasti rodinných vzťahov: otec, matka, dieťa, brat, sestra a pod. Príslušné označenie odberových setov je odrazom predpokladanej biologickej príbuzenskej konštelácie, ktorú objednávateľ dáva testovať (verifikovať) dodávateľovi.
  6. Dodávateľ porovná DNA z oboch vzoriek a určí percentuálnu mieru pravdepodobnosti toho príbuzenského vzťahu osôb, ktorý je vybraným predmetom testu a ktorý je vyjadrený označením na odberových setoch.
  7. Dodávateľ nemá vedomosť o identite pôvodcu vzoriek, ktoré objednávateľ predloží na účely vykonania testu. Objednávateľ sa navyše zaväzuje, že túto identitu nebude dodávateľovi nijako sprístupňovať.
  8. Výsledok testu dodávateľ spracuje do správy, ktorú oznámi objednávateľovi spôsobom vybraným v objednávke. Ku správe dodávateľ pripojí aj účtovný doklad k prijatej platbe za vykonaný test.
  9. Dodávateľ zlikviduje testované vzorky bez zbytočného odkladu po tom, čo oznámil objednávateľovi výsledok testu.
  10. Z dôvodu právnej istoty objednávateľ ubezpečuje dodávateľa a zaväzuje sa, že každú vzorku predloženú na test objednávateľ odoberie alebo dá odobrať jej pôvodcovi len s jeho výslovným súhlasom. To sa nevzťahuje na prípad, keď objednávateľ je zákonným zástupcom pôvodcu odobratej vzorky. Ak by porušenie tohto záväzku objednávateľa spôsobilo dodávateľovi akúkoľvek sankciu zo strany orgánu verejnej moci, objednávateľ je povinný odškodniť dodávateľa v celom rozsahu udelenej sankcie.