Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Keď test otcovstva robí súdny znalec

Law MedGene

Súdny znalec je podľa právnej definície osoba, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené a v znaleckom posudku zadávateľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia. Každý súdny znalec musí byt zapísaný v zozname znalcov. Zoznam znalcov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. O znalcoch existuje celý zákon, ale dôležité je, že znalec má za svoj posudok tresnú zodpovednosť a ak ho zámerne zmanipuluje ide do väzenia na 8 rokov.

Znalecký odber vzoriek DNA na testy otcovstva sa využíva v súdnych konaniach alebo v prípadoch, keď je potrebné presne identifikovať osoby, ktorých vzorky sa berú. Anonymný odber vzoriek DNA sa zvyčajne používa pri overení rodičovstva, keď nie je potrebné zaznamenávať identitu osôb a stačí len porovnať genetické informácie.

Rozdiel medzi znaleckým testom DNA a anonymným testom DNA za účelom overenia otcovstva spočíva v tom, že pri znaleckom odbere sa identita osôb, ktorých vzorky sa berú, zaznamenáva a uchováva. V prípade anonymného testu DNA sa identita osôb nezaznamenáva a vzorky sú označené len anonymným kódom.

Na overenie identity osôb a do záznamu pre súdneho znalca sa robí kópia občianskeho preukazu, u maloletých detí je to kartička poistenca alebo rodný list. Ďalej si súdny znalec zhotoví fotografie od skúmaných osôb a odoberie odtlačky prstov. Po overení totožnosti jednotlivých osôb sa vypracováva protokol o odbere DNA vzoriek, ktorý niektoré z týchto dokumentov obsahuje, ale ostatné ostávajú v databáze znalca.

Čo sa týka odberu a spracovania vzoriek pri anonymných a súdnoznaleckých testoch otcovstva, tak obidva odbery využívajú rovnaké postupy a techniky na analyzovanie vzoriek DNA, ale rozdielny spôsob zberu (overenie identity testovaných osôb) ovplyvňuje dôveryhodnosť výsledkov.

Po analýze vzoriek DNA súdny znalec vyhotoví znalecký posudok, ktorý je použitý v právnom konaní o určení otcovstva. Znalec je prítomný na pojednávaní, len ak si to súd vyžiada.