Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Testovanie otcovstva v priebehu desaťročí

Testovanie otcovstva v priebehu desaťročí MedGene

Testy otcovstva poskytujú presný a nákladovo efektívny spôsob, ako zistiť, kto je biologickým otcom dieťaťa. V ideálnom svete by každé dieťa poznalo totožnosť oboch svojich rodičov. Žiaľ, nie vždy je to tak. Test otcovstva môže pomôcť zabezpečiť, aby rodiny dostali odpovede, ktoré potrebujú. V situáciách, ktoré sa týkajú novorodenca, to môže byť mimoriadne prospešné, pretože to pomôže odstrániť akékoľvek pochybnosti a zabezpečiť, aby sa vzťah otca a dieťaťa začal čo najlepšie. Odkladanie pravdy môže mať obrovský vplyv na dieťa, ktoré si vytvorí vzťah s mužom, o ktorom sa ukáže, že nie je jeho otcom, čo môže spôsobiť emocionálnu traumu obom stranám. Okrem testov DNA, ktorých výsledky slúžia pre “pokoj duše”, a ktoré sú určené na osobné potreby, môžu byť testy otcovstva mimoriadne užitočné aj v právnych prípadoch, ako sú spory o výživné alebo opatrovníctvo. Test otcovstva na základe právneho pokynu sa vykonáva presne takým istým spôsobom ako súkromný test otcovstva, ale vzorky DNA sa odoberajú protokolárnym odberom za prítomnosti znalca. Tým sa zabezpečí, že výsledky testu zákonného otcovstva budú na súde prípustné.

Zatiaľ čo je zvyčajne ľahké povedať, kto je biologickou matkou dieťaťa, otázka otcovstva dieťaťa môže byť komplikovanejšia. V skutočnosti pred rozvojom genetického profilovania v 80. rokoch 20. storočia neexistoval dostatočne presný a spoľahlivý spôsob, ako pomocou testu DNA určiť, kto je biologickým otcom dieťaťa.

Začiatok až polovica 20. storočia - krvná typizácia

Mnohých ľudí by prekvapilo, že testovanie otcovstva sa pôvodne uskutočňovalo už v 20. rokoch 20. storočia po objavení ľudskej krvnej skupiny. V roku 1901 rakúsky vedec Karl Landsteiner, nositeľ Nobelovej ceny, objavil štyri rôzne krvné skupiny - A, AB, B a 0 - a zároveň skúmal, ako úspešne dokončiť transfúziu krvi. Keďže krvné skupiny sú geneticky dedičné, bolo možné v niektorých prípadoch vylúčiť muža ako biologického otca dieťaťa. Nebol to absolútny dôkaz otcovstva, ale v niektorých prípadoch poskytol dôkaz, že otec a dieťa nie sú geneticky príbuzní. V známom prípade zo začiatku 40. rokov minulého storočia herečka Joan Barryová podala žalobu na súd proti zabávačovi Charliemu Chaplinovi a obvinila ho, že je otcom jej novorodenej dcéry. V tomto významnom prípade sa použili testy krvných skupín, ktoré definitívne vylúčili Chaplina ako biologického otca.

60. - 70. roky 20. storočia - HLA typizácia

Genetické testovanie otcovstva s väčšou presnosťou sa objavilo v 60. rokoch 20. storočia s príchodom typizácie ľudského leukocytového antigénu (HLA). Každý človek zdedí jedinečný súbor týchto antigénov, pričom polovica sa dedí od matky a polovica od otca. Po zavedení typizácie HLA sa mohli vykonávať testy otcovstva analýzou bielych krviniek dieťaťa a porovnávaním s materiálom údajného otca. Hoci tieto testy neboli také presné ako moderné testy otcovstva, pretože sa nedali použiť na rozlíšenie údajných otcov, ktorí boli blízkymi príbuznými, výsledky testov boli presné približne v 80 % prípadov.

80. roky 20. storočia - profilovanie DNA

Watson a Crick v roku 1953 prvýkrát identifikovali dvojitú špirálu DNA, profilovanie DNA - základ modernej analýzy DNA - sa stalo realitou až v roku 1984. V roku 1984 britský genetik Sir Alec Jeffreys vyvinul techniky, ktoré sa dodnes používajú nielen na riešenie trestných činov, ale aj na rozlišovanie DNA rôznych ľudí. Proces genetického daktyloskopovania, ktorý vyvinul Jeffreys, zahŕňa porovnávanie dĺžky premenlivých úsekov opakujúcej sa DNA, ako sú markery krátkych tandemových opakovaní (STR), medzi ľuďmi. Dĺžka markerov STR je medzi jednotlivcami veľmi variabilná, a preto je testovanie DNA najpresnejším a najvedeckejším spôsobom identifikácie osoby.

90. roky - analýza DNA pomocou PCR

V 90. rokoch 20. storočia sa testovanie otcovstva stalo oveľa presnejším a spoľahlivejším vďaka procesu nazývanému polymerázova reťazová reakcia (PCR). Technika PCR, ktorá bola vyvinutá desať rokov predtým, v 80. rokoch 20. storočia, umožnila genetikom vytvoriť milióny kópií markerov STR v DNA a identifikovať tak zhodné markery DNA vo vzorkách DNA dvoch alebo viacerých darcov. Tento postup sa dnes používa na vykonávanie testov identity, príbuznosti ako aj rodičovstva.

Testovanie DNA v súčasnosti

Pokrok v testovaní DNA za posledných 30 rokov umožnil zrýchliť a zvýšiť spoľahlivosť analýzy vzoriek. Prechod na používanie ústnych (bukálnych) výterov ešte viac zjednodušil proces, pretože väčšina testov príbuznosti, s výnimkou prenatálnych testov otcovstva, už nevyžaduje vzorku krvi. V súčasnosti si jednotlivci jednoducho urobia výter z vnútornej strany líca, aby poskytli vzorku bukálnych buniek na analýzu DNA. Najmoderejšími prístupmi na identifikáciu osôb, príbuzenských vzťahov a rodičovstva je využitie nanotechnológií ako Microarray a Sekvenovanie druhej generácie. Tieto postupy sú však určené hlavne na komplexnú analýzu genetickej informácie a pre hodnotenie rodičovstva sú používané len v špeciálnych prípadoch, v ktorých nie je možné získať vzorku od potenciálneho otca, alebo je potrebné identifikovať jednovaječné dvojičky. Pre rutinnú analýzu sú ešte stále používané zlaté štandardy odvodené od opakujúcich sa úsekov DNA (STR).